Производство

Дефиниране на технологията за производство и всички необходими суровини и материали, както и преките разходи за производство. Задаване на необходимото време за изработка на изделие. Резервиране на зададеното количество материали в склада, необходими за производството. Проследяване на етапите на процеса. Възможност за трансформация на продукти.