Общи

Приемане на Общите условия

1. Общите условия са публично достъпни и всеки клиент, потребител или друго лице, което ползва публичното съдържание на Уебсайта ни, може да се запознае с актуалния им вариант на следнaта страница https://slavyanerp.com/page/2/общи.html.

2. Изричното съгласие с Общите условия е задължително условие за ползване на Услугата. Приемането се осъществява посредством налична на Уебсайта електронна форма, в рамките на направена успешна регистрация за ползване на Услугата. Съгласието с Общите условия може да се даде изрично от клиента и по друг начин, който администраторът на Уебсайта е преценил като подходящ и удостоверяващ съгласието на клиента с Общите условия.

3. Лице, което желае да стане клиент, но не приема или счита за неясна някоя от разпоредбите на тези Общи условия или на други достъпни на Уебсайта документи, без значение дали имат правно обвързващ характер, може да отправи запитване до администратора на Уебсайта на предоставения електронен адрес.

4.Чрез достъпа до (зареждането на) Уебсайта, съответното лице се съгласява да бъде обвързано от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва. Лице, което не приема Общите условия или Политиката за поверителност, не следва да осъществява достъп до Уебсайта и да ползва неговото съдържание.